esrmg_f

July 08, 2020

A wild mountain gorilla peering through the foliage